પોતાને તાલિબાની ગણાવનાર વ્યક્તિએ NIAને મોકલ્યો મુંબઈમાં આતંકી હુમલો કરવાની ધમકી આપતો ઈ-મેઈલ, દેશનાં દરેક મોટા શહેરોમાં એલર્ટ જાહેર

પોતાને તાલિબાની ગણાવનાર વ્યક્તિએ NIAને મોકલ્યો મુંબઈમાં આતંકી હુમલો કરવાની ધમકી આપતો ઈ-મેઈલ, દેશનાં દરેક મોટા શહેરોમાં એલર્ટ જાહેર