વડોદરામાં લગ્નના બે દિવસ પહેલાં યુવતીની રિક્ષામાં થઇ ડિલીવરી, નવજાત બાળકને કચરામાં ત્યજી યુગલ ફરાર, કેસ થતા પૂરો પરિવાર પોલીસ સમક્ષ હાજર

વડોદરામાં લગ્નના બે દિવસ પહેલાં યુવતીની રિક્ષામાં થઇ ડિલીવરી, નવજાત બાળકને કચરામાં ત્યજી યુગલ ફરાર, કેસ થતા પૂરો પરિવાર પોલીસ સમક્ષ હાજર