ન્યૂઝીલેન્ડમાં પૂરને કારણે દુબઈથી નીકળેલી અમીરાતની ફ્લાઈટ અડધે રસ્તેથી પરત ફરી, 13 કલાક ટ્રાવેલ કર્યા પછી મુસાફરો જ્યાંથી નીકળ્યા હતા ત્યાં જ પાછા પહોચ્યા

ન્યૂઝીલેન્ડમાં પૂરને કારણે દુબઈથી નીકળેલી અમીરાતની ફ્લાઈટ અડધે રસ્તેથી પરત ફરી, 13 કલાક ટ્રાવેલ કર્યા પછી મુસાફરો જ્યાંથી નીકળ્યા હતા ત્યાં જ પાછા પહોચ્યા