મારુતિ સુઝુકએ લોન્ચ કર્યું XL6 નું સીએનજી વર્ઝન ‘S-CNG’, એક્સ શોરૂમ કિંમત રૂ. 12.24 લાખથી શરુ

મારુતિ સુઝુકએ લોન્ચ કર્યું XL6 નું સીએનજી વર્ઝન ‘S-CNG’, એક્સ શોરૂમ કિંમત રૂ. 12.24 લાખથી શરુ