મારુતિ સુઝુકીએ ભારતમાં રજૂ કર્યું S-Presso નું નવું Xtra એડિશન, 4.25 લાખથી 6.10 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હોઈ શકે છે કિંમત

મારુતિ સુઝુકીએ ભારતમાં રજૂ કર્યું S-Presso નું નવું Xtra એડિશન, 4.25 લાખથી 6.10 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હોઈ શકે છે કિંમત