હીરો મોટોકોર્પએ ભારતમાં લોન્ચ કરી પોતાની નવી પ્રીમીયમ બાઈક કરિઝમા XMR, કિંમત 1.73 લાખ રૂપિયાથી શરુ; 3 કલર ઓપ્શનમાં મળશે

હીરો મોટોકોર્પએ ભારતમાં લોન્ચ કરી પોતાની નવી પ્રીમીયમ બાઈક કરિઝમા XMR, કિંમત 1.73 લાખ રૂપિયાથી શરુ; 3 કલર ઓપ્શનમાં મળશે