નવા વર્ષમાં 7 જાન્યુઆરીએ લોન્ચ થઇ શકે છે Ather નું સૌથી સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, મળી શકે છે 100 કિમીની રેન્જ

નવા વર્ષમાં 7 જાન્યુઆરીએ લોન્ચ થઇ શકે છે Ather નું સૌથી સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, મળી શકે છે 100 કિમીની રેન્જ