નેપાળના ડેપ્યુટી પીએમ અને ગૃહ મંત્રી રબી લામિછાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાર્યા નાગરિકતાની લડાઈ, ધરાવે છે અમેરિકાની નાગરિકતા, આપવું પડશે રાજીનામું

નેપાળના ડેપ્યુટી પીએમ અને ગૃહ મંત્રી રબી લામિછાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાર્યા નાગરિકતાની લડાઈ, ધરાવે છે અમેરિકાની નાગરિકતા, આપવું પડશે રાજીનામું