ત્રિપુરા અને નાગાલેન્ડમાં ભાજપની સરકાર નક્કી, મેઘાલયમાં મુખ્યમંત્રી સંગમાની NPP બની સૌથી મોટી પાર્ટી

ત્રિપુરા અને નાગાલેન્ડમાં ભાજપની સરકાર નક્કી, મેઘાલયમાં મુખ્યમંત્રી સંગમાની NPP બની સૌથી મોટી પાર્ટી