આફ્રિકામાં વિક્ટોરિયા ઝીલમાં મુસંબવા ટાપુ છે જ્યાં હજારો કોબ્રા સાપ વચ્ચે ફક્ત 150 માણસો રહે છે. આ ટાપુ પર રહેતા બધા 150 લોકો પુરુષ છે એક પણ મહિલા નથી.

આફ્રિકામાં વિક્ટોરિયા ઝીલમાં મુસંબવા ટાપુ છે જ્યાં હજારો કોબ્રા સાપ વચ્ચે ફક્ત 150 માણસો રહે છે. આ ટાપુ પર રહેતા બધા 150 લોકો પુરુષ છે એક પણ મહિલા નથી.