મુંબઈ એરપોર્ટ પર કસ્ટમે 28 કરોડના કોકેઈન સાથે કરી એક વ્યક્તિની ધરપકડ, અધિકારીઓને કહ્યું- ‘તપાસમાં બધું કહીશ, પહેલા મારી મોહબ્બતને મળાવો’

મુંબઈ એરપોર્ટ પર કસ્ટમે 28 કરોડના કોકેઈન સાથે કરી એક વ્યક્તિની ધરપકડ, અધિકારીઓને કહ્યું- ‘તપાસમાં બધું કહીશ, પહેલા મારી મોહબ્બતને મળાવો’