1 મહિનામાં બીજીવાર રશિયાના મોસ્કોથી ગોવા આવી રહેલી ફ્લાઇટને મળી બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ઉઝબેકિસ્તાનમાં કરાયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

1 મહિનામાં બીજીવાર રશિયાના મોસ્કોથી ગોવા આવી રહેલી ફ્લાઇટને મળી બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ઉઝબેકિસ્તાનમાં કરાયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ