મોરબીમાં મચ્છુ નદી પર જુલતો પુલ તુટ્યો, આખી રાત મચ્છુમાંથી લાશો નીકળતી રહી, 140થી વધુ લોકોના મોત

મોરબીમાં મચ્છુ નદી પર જુલતો પુલ તુટ્યો, આખી રાત મચ્છુમાંથી લાશો નીકળતી રહી, 140થી વધુ લોકોના મોત