મોરબી પુલ દુર્ઘટના કેસના મુખ્ય આરોપી અને ઓરેવા કંપનીના માલિક જયસુખ પટેલ સરેન્ડર કર્યા પછી 8 દિવસના રિમાન્ડ પર

મોરબી પુલ દુર્ઘટના કેસના મુખ્ય આરોપી અને ઓરેવા કંપનીના માલિક જયસુખ પટેલ સરેન્ડર કર્યા પછી 8 દિવસના રિમાન્ડ પર