મોરબી પુલ દુર્ઘટના કેસમાં ઓરેવા ગ્રુપના પ્રમોટર જયસુખ પટેલે કોર્ટમાં કર્યુ સરેન્ડર, ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું વોરન્ટ

મોરબી પુલ દુર્ઘટના કેસમાં ઓરેવા ગ્રુપના પ્રમોટર જયસુખ પટેલે કોર્ટમાં કર્યુ સરેન્ડર, ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું વોરન્ટ