મોરબી પુલ દુર્ઘટનામાં સૌથી મોટી કાર્યવાહી; મોરબી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સંદીપસિંહ ઝાલા સસ્પેન્ડ

મોરબી પુલ દુર્ઘટનામાં સૌથી મોટી કાર્યવાહી; મોરબી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સંદીપસિંહ ઝાલા સસ્પેન્ડ