મોરબી બ્રીજ દુર્ઘટના મામલે હાઈકોર્ટની સરકારને ટકોર, ‘મૃતકોને 4 લાખ અને ઇજાગ્રસ્તોને 50 હજાર કાંઈ જ નથી, વળતર વધારો’

મોરબી બ્રીજ દુર્ઘટના મામલે હાઈકોર્ટની સરકારને ટકોર, ‘મૃતકોને 4 લાખ અને ઇજાગ્રસ્તોને 50 હજાર કાંઈ જ નથી, વળતર વધારો’