મોરબી પુલ દુર્ઘટનામાં રાજ્ય સરકારને હાઈકોર્ટની નોટીસ; એક સપ્તાહમાં દુર્ઘટનાનો પૂર્ણ રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ

મોરબી પુલ દુર્ઘટનામાં રાજ્ય સરકારને હાઈકોર્ટની નોટીસ; એક સપ્તાહમાં દુર્ઘટનાનો પૂર્ણ રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ