ટેસ્ટ સીરીઝ પૂરી કરી બાંગ્લાદેશથી પરત ફરતા મોહમ્મદ સિરાજની બેગ ખોવાઈ, ટ્વીટ કરીને એરલાઈન્સને શોધી આપવા કરી ખાસ વિનંતી

ટેસ્ટ સીરીઝ પૂરી કરી બાંગ્લાદેશથી પરત ફરતા મોહમ્મદ સિરાજની બેગ ખોવાઈ, ટ્વીટ કરીને એરલાઈન્સને શોધી આપવા કરી ખાસ વિનંતી