બાંગ્લાદેશ સામેની વન-ડે શ્રેણીમાંથી ઈજા ને કારણે બહાર થયો મોહમ્મદ શમી; તેમની જગ્યાએ ઉમરાન મલિકને મળ્યું સ્થાન

બાંગ્લાદેશ સામેની વન-ડે શ્રેણીમાંથી ઈજા ને કારણે બહાર થયો મોહમ્મદ શમી; તેમની જગ્યાએ ઉમરાન મલિકને મળ્યું સ્થાન