હીરાથી ચમકતા પ્રધાનમંત્રી મોદી! સુરતના વ્યક્તિએ મોદીના જન્મદિવસની ગીફ્ટ આપવા 7200 ડાયમંડથી તૈયાર કરી ખાસ PM મોદીની તસવીર

હીરાથી ચમકતા પ્રધાનમંત્રી મોદી! સુરતના વ્યક્તિએ મોદીના જન્મદિવસની ગીફ્ટ આપવા 7200 ડાયમંડથી તૈયાર કરી ખાસ PM મોદીની તસવીર