સંસદના વિશેષ સત્ર વચ્ચે PM મોદીએ સાંજના બોલાવી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક, દેશમાં નવાજુનીના એંધાણ, મોટા ફેંસલા લેવાઈ શકે

સંસદના વિશેષ સત્ર વચ્ચે PM મોદીએ સાંજના બોલાવી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક, દેશમાં નવાજુનીના એંધાણ, મોટા ફેંસલા લેવાઈ શકે