ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યા બાદ દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો હુંકાર; ‘ કાર્યકરનો કોઈ કોલર પકડે તો ઘરમાં જઈને ગોળી મારવાની આપી ધમકી’

ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યા બાદ દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો હુંકાર; ‘ કાર્યકરનો કોઈ કોલર પકડે તો ઘરમાં જઈને ગોળી મારવાની આપી ધમકી’