ફિલ્મ રિવ્યુ: મિશન મજનુ; સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાની જબરદસ્ત એક્શન પણ કમજોર સ્ટોરીના કારણે વિફળ રહી ફિલ્મ

ફિલ્મ રિવ્યુ: મિશન મજનુ; સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાની જબરદસ્ત એક્શન પણ કમજોર સ્ટોરીના કારણે વિફળ રહી ફિલ્મ