બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ લગાડનાર 17 વર્ષની સગીર પહેલવાનના પિતાએ માર્યો યૂ-ટર્ન, કહ્યું- ‘ઉત્પીડનની કોઈ ઘટના નથી થઈ, ભેદભાવ થવાથી ગુસ્સામાં ફરિયાદ કરી હતી’

બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ લગાડનાર 17 વર્ષની સગીર પહેલવાનના પિતાએ માર્યો યૂ-ટર્ન, કહ્યું- ‘ઉત્પીડનની કોઈ ઘટના નથી થઈ, ભેદભાવ થવાથી ગુસ્સામાં ફરિયાદ કરી હતી’