માઈકલ નસીરના બાઉન્ડ્રીથી ૩ મીટર બહારના કેચ પર આઉટ આપતા વિવાદ; ઓસ્ટ્રેલિયાની બિગ બેશ લીગમાં ફિલ્ડરે 2 વખત બોલ ફેંક્યો પછી કેચ કર્યો