ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની મેટામાં છટણીનો નવો રાઉન્ડ, આવતા અઠવાડિયે 6000થી વધુ કર્મચારીઓની જોબ જવાની સંભાવના

ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની મેટામાં છટણીનો નવો રાઉન્ડ, આવતા અઠવાડિયે 6000થી વધુ કર્મચારીઓની જોબ જવાની સંભાવના