સુરક્ષામાં ચૂકને કારણે રોકાયેલી ભારત જોડો યાત્રા પુલવામાના ચુરસુથી ફરી શરુ, મહેબૂબા મુફતી પણ માં અને પુત્રી સાથે યાત્રામાં જોડાયાં

સુરક્ષામાં ચૂકને કારણે રોકાયેલી ભારત જોડો યાત્રા પુલવામાના ચુરસુથી ફરી શરુ, મહેબૂબા મુફતી પણ માં અને પુત્રી સાથે યાત્રામાં જોડાયાં