મેહબૂબા મુફ્તી દિલ્હીમાં કરી રહ્યા હતા કાશ્મીરમાં ચાલી રહેલા અતિક્રમણનો વિરોધ, સંસદ નજીક પોલીસે કરી ધરપકડ

મેહબૂબા મુફ્તી દિલ્હીમાં કરી રહ્યા હતા કાશ્મીરમાં ચાલી રહેલા અતિક્રમણનો વિરોધ, સંસદ નજીક પોલીસે કરી ધરપકડ