સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન મામલે માયાવતીએ આપ્યું મોદી સરકારને સમર્થન, કહ્યું- ‘દ્રૌપદીજી સામે ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા હતા ત્યારે આદિવાસી મહિલા સન્માન ક્યાં ગયું હતું’

સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન મામલે માયાવતીએ આપ્યું મોદી સરકારને સમર્થન, કહ્યું- ‘દ્રૌપદીજી સામે ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા હતા ત્યારે આદિવાસી મહિલા સન્માન ક્યાં ગયું હતું’