ગુજરાતના સુરતમાં હ્યુન્ડાઇ કંપનીના શો રૂમમાં લાગી ભીષણ આગ, ઘણી નવી કારો સળગીને ખાક