નવા અવતારમાં આવી રહી છે મારુતિ સ્વિફ્ટ અને ; પેટ્રોલમાં પણ આપશે 40KMની એવરેજ, મળી શકે છે ટોયોટાની મજબૂત હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી

નવા અવતારમાં આવી રહી છે મારુતિ સ્વિફ્ટ અને ; પેટ્રોલમાં પણ આપશે 40KMની એવરેજ, મળી શકે છે ટોયોટાની મજબૂત હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી