મારુતિ સુઝુકીએ પાછા ખેચ્યાં બ્રેઝા, ગ્રાન્ડ વિટારા, અર્ટિગા અને સિયાઝના 9,125 યુનિટ; ખામીયુક્ત સીટ બેલ્ટ હોવાની આશંકા

મારુતિ સુઝુકીએ પાછા ખેચ્યાં બ્રેઝા, ગ્રાન્ડ વિટારા, અર્ટિગા અને સિયાઝના 9,125 યુનિટ; ખામીયુક્ત સીટ બેલ્ટ હોવાની આશંકા