મારુતિ સુઝુકીએ એરબેગમાં ખરાબી હોવાના કારણે રિકોલ કર્યા અલ્ટો K10, એસ-પ્રેસો, ઈકો, બ્રેઝા, બલેનો અને ગ્રાન્ડ વીટારાના 17362 યુનિટ

મારુતિ સુઝુકીએ એરબેગમાં ખરાબી હોવાના કારણે રિકોલ કર્યા અલ્ટો K10, એસ-પ્રેસો, ઈકો, બ્રેઝા, બલેનો અને ગ્રાન્ડ વીટારાના 17362 યુનિટ