ઓટો એક્સપો 2023માં મારુતિએ રજૂ કરી તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી કોન્સેપ્ટ EVX, સિંગલ ચાર્જમાં 550 કિલોમીટર ચાલવાનો કંપનીનો દાવો

ઓટો એક્સપો 2023માં મારુતિએ રજૂ કરી તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી કોન્સેપ્ટ EVX, સિંગલ ચાર્જમાં 550 કિલોમીટર ચાલવાનો કંપનીનો દાવો