પંજાબના પૂર્વ વિત્ત મંત્રી મનપ્રીત સિંહ બાદલ કોગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયા, રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખી ઠાલવ્યો આક્રોશ

પંજાબના પૂર્વ વિત્ત મંત્રી મનપ્રીત સિંહ બાદલ કોગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયા, રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખી ઠાલવ્યો આક્રોશ