અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર લેકમાં અજાણ્યા શખ્સે ખાટલા પર સુતેલા મજૂરની પાવડાથી 11 ઘા મારી કરી હત્યા, આખી ઘટના CCTVમાં કેદ