ડિરેક્ટર મહેશ ભટ્ટની થઈ હાર્ટ સર્જરી, પુત્ર રાહુલે કહ્યું- 4 દિવસ પહેલાં એન્જીયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી, તેઓ હવે ઘરે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે

ડિરેક્ટર મહેશ ભટ્ટની થઈ હાર્ટ સર્જરી, પુત્ર રાહુલે કહ્યું- 4 દિવસ પહેલાં એન્જીયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી, તેઓ હવે ઘરે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે