અહમદનગરનું નામ બદલીને ‘અહિલ્યાદેવી નગર’ કરવા માંગે છે મહારાષ્ટ્રની શિંદે સરકાર; જિલ્લા વહીવટીતંત્રને પ્રસ્તાવ મોકલવા કહ્યું

અહમદનગરનું નામ બદલીને ‘અહિલ્યાદેવી નગર’ કરવા માંગે છે મહારાષ્ટ્રની શિંદે સરકાર; જિલ્લા વહીવટીતંત્રને પ્રસ્તાવ મોકલવા કહ્યું