મહારાષ્ટ્રમાં લગ્ન ન થવાથી પરેશાન યુવકોએ વરરાજા બની ઘોડી પર બેસી કલેક્ટર કચેરી સામે કર્યું અંદોલન, કહ્યું- ‘અમને કન્યા નથી મળતી, કંઈક કરો!’

મહારાષ્ટ્રમાં લગ્ન ન થવાથી પરેશાન યુવકોએ વરરાજા બની ઘોડી પર બેસી કલેક્ટર કચેરી સામે કર્યું અંદોલન, કહ્યું- ‘અમને કન્યા નથી મળતી, કંઈક કરો!’