મહાદેવ બુક એપના નામે થતી હતી ઓનલાઇન સટ્ટેબાજી:  EDએ હવાલા ઓપરેટરોને ત્યાં દરોડા પાડી રૂ. 417 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો

મહાદેવ બુક એપના નામે થતી હતી ઓનલાઇન સટ્ટેબાજી: EDએ હવાલા ઓપરેટરોને ત્યાં દરોડા પાડી રૂ. 417 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો