મધ્યપ્રદેશના મહુમાં કોંગ્રેસ નેતા વિજેન્દર સિંહ ચૌહાણના 6 વર્ષના ભત્રીજાની અપહરણ પછી હત્યા,  માગી હતી 4 કરોડની ખંડણી, 2 આરોપીની ધરપકડ

મધ્યપ્રદેશના મહુમાં કોંગ્રેસ નેતા વિજેન્દર સિંહ ચૌહાણના 6 વર્ષના ભત્રીજાની અપહરણ પછી હત્યા, માગી હતી 4 કરોડની ખંડણી, 2 આરોપીની ધરપકડ