ચાલું વર્ષના અંતે યોજનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપનો મોટો દાવ, જાહેર કર્યું મધ્યપ્રદેશ માટે 39 અને છત્તીસગઢ માટે 21 ઉમેદવારોનું પહેલું લિસ્ટ

ચાલું વર્ષના અંતે યોજનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપનો મોટો દાવ, જાહેર કર્યું મધ્યપ્રદેશ માટે 39 અને છત્તીસગઢ માટે 21 ઉમેદવારોનું પહેલું લિસ્ટ