બંગાળની ખાડીમાં બનેલા લો પ્રેસર સિસ્ટમથી રાજ્યમાં 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી

બંગાળની ખાડીમાં બનેલા લો પ્રેસર સિસ્ટમથી રાજ્યમાં 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી