ઠુંઠવાતી ઠંડી અને ધુમ્મસ વચ્ચે લંડનના મેયરે જાહેર કરી ‘એર-પોલ્યુશન’ ની ચેતવણી, આપી રસ્તાઓ પર કારની મુસાફરી ટાળવાની એડવાઇઝરી

ઠુંઠવાતી ઠંડી અને ધુમ્મસ વચ્ચે લંડનના મેયરે જાહેર કરી ‘એર-પોલ્યુશન’ ની ચેતવણી, આપી રસ્તાઓ પર કારની મુસાફરી ટાળવાની એડવાઇઝરી