ભારત જોડો યાત્રામાં રાહુલ ગાંધીને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, ઇન્દોર માંથી મળી ચિઠ્ઠી

ભારત જોડો યાત્રામાં રાહુલ ગાંધીને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, ઇન્દોર માંથી મળી ચિઠ્ઠી