ક્વીન ઓફ રોક ‘એન’ રોલ તરીકે જાણીતી સુપ્રસિદ્ધ અમેરિકન સિંગર ટીના ટર્નરનું 83 વર્ષની વયે નિધન, લાંબી બીમારી પછી લીધા અંતિમ શ્વાસ

ક્વીન ઓફ રોક ‘એન’ રોલ તરીકે જાણીતી સુપ્રસિદ્ધ અમેરિકન સિંગર ટીના ટર્નરનું 83 વર્ષની વયે નિધન, લાંબી બીમારી પછી લીધા અંતિમ શ્વાસ