રાજસ્થાનના કોટમાં નટરાજ સિનેમાએ 700 સીટની સામે વેચી ફિલ્મ ‘પઠાન’ ની 1500 ટિકિટ; બેસવાની જગ્યા ન મળતા થયો હંગામો, લોકો હાથમાં આવ્યો એ સામાન લઈ ગયા

રાજસ્થાનના કોટમાં નટરાજ સિનેમાએ 700 સીટની સામે વેચી ફિલ્મ ‘પઠાન’ ની 1500 ટિકિટ; બેસવાની જગ્યા ન મળતા થયો હંગામો, લોકો હાથમાં આવ્યો એ સામાન લઈ ગયા