પાવાગઢમાં કિંજલ દવેના કાર્યક્રમમાં તોડફોડ; કિંજલના ગીતોની રમઝટથી ઉત્સાહમાં આવેલા દર્શકોએ ખુરસીઓ ઉછાળી કરી તોડફોડ

પાવાગઢમાં કિંજલ દવેના કાર્યક્રમમાં તોડફોડ; કિંજલના ગીતોની રમઝટથી ઉત્સાહમાં આવેલા દર્શકોએ ખુરસીઓ ઉછાળી કરી તોડફોડ