50 વર્ષ પછી હવે ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝનમાં લોન્ચ થશે Kinetic Luna, ફુલ ચાર્જ થયા પછી ચાલશે 70-80 કિમી

50 વર્ષ પછી હવે ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝનમાં લોન્ચ થશે Kinetic Luna, ફુલ ચાર્જ થયા પછી ચાલશે 70-80 કિમી